POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gastro-Faza Patryk Kamiński z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Słoneczna 2, 34-530 Bukowina Tatrzańska, kontakt@urwishouse.com
 2. W przypadku zawierania Przez Państwa umowy, podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia  umowy. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  – Podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, a w konsekwencji zawarcia umowy i jej wykonania – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. 
  – Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
  – Zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz w celu marketingu bezpośredniego – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, podczas wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat, który może zostać odpowiednio przedłużony o okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Administrator przetwarza również dane osobowe na podstawie Państwa zgody. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne. Administrator każdorazowo informuje o dobrowolności podania danych osobowych oraz celu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że upłynie okres niezbędny Administratorowi do przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. W stosunku do danych osobowych przysługuje Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych osobowych
 3. żądania usunięcia danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych osobowych.
 7. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Sławki 2, 00-193 Warszawa